Group 21 - Michley Lil' Sew & Sew LSS-202 Mini Sewing Machine

From GICL Wiki
Jump to: navigation, search

Group Members

Juncelucan Lagda, Hongyu Hu, Zhan Wang, Zhuangcheng Zheng, Yuxi Lin

Gate 1